نام لاتین     (Latin names) : Satin

گروه اصلی         (source) : مواد خام طبیعی و مصنوعی

توضیحات   (Description) : اَطلَس پارچه‌ای است پنبه‌ای با سطحی صاف و کمی شفاف و پشت مات. اطلس دیبای ستبر و پرنیان ساده است.

پارچه اطلس از ابریشم بافته می‌شود و جامهٔ اطلسی جامهٔ ابریشمی پرزداری است که روی آن پرزدار و پشتش بی‌پرز است و پرزش کمتر از مخمل است. پارچهٔ اطلس نقشی ساده دارد و یک سوی آن براق است.

نظرتان را بگویید